STATUT
JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i nosi nazwę "Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek", w skrócie JSPTiPW, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20, poz. 104, z p. zm.)

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarosław, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą nabywa z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści: Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.
Znak graficzny Stowarzyszenia składa się z herbu miasta Jarosławia umieszczonego centralnie na białym kole i biegnącego po obwodzie napisu o treści: Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek. Napis podkreślony jest dwoma paskami: czerwonym na zewnątrz i zielonym wewnątrz okręgu.
Herb wygląda następująco: pod koroną na niebieskim tle dziewięcioblankowe mury miejskie z dwiema pięcioblankowymi wieżami. W każdej wieży po dwa okna. Z zewnętrznych okien zwisają czerwono- srebrne proporce. W murach miasta brama. Przed murami błękitna rzeka na której znajduje się łódź z żaglem białym i chorągiewką czerwono srebrną. Brzegi rzeki zaznaczone kolorem zielonym.
Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z innymi stowarzyszeniami i organizacjami turystycznymi, jak również związkami zawodowymi, partiami politycznymi i instytucjami w celu realizacji zadań statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o pokrewnych celach.

§ 8

Stowarzyszenie może powoływać koła, kluby, zwane dalej kołami lub klubami.

W celu realizacji powyższych zadań Stowarzyszenie tworzy odpowiednie komisje i sekcje, stałe lub doraźnie powołane przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.

§ 10

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 11

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

§ 12

Stowarzyszenie skupia turystów, krajoznawców i sympatyków turystyki. Stwarza warunki, ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami, oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.